Provere

Ništa nije teže, a time i dragocenije od čovekove sposobnosti da donese pravovremenu odluku.
/Napoleon Bonaparta/

Provere

Audit (provera) sistema upravljanja prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, odnosno SRPS OHSAS 18001:2008, SRPS ISO/IEC 27001:2014, ISO 31000, ISO 50001:2018, obezbeđuje informacije rukovodstvu o adekvatnosti uspostavljenog sistema upravljanja, njegovoj efektivnosti, slabim mestima i mogućnostima za poboljšanje.

1. Interne provere
Interne provere se realizuju sa ciljem za:
• proveru spremnosti za sertifikaciju/nadzornu proveru od strane nezavisnog sertifikacionog tela
• dobijanje objektivne slike funkcionisanja i efektivnosti sistema upravljanja vaše organizacije (veoma važno za male, kao i za velike organizacije sa visokim stepenom menadžmenta)
• utvrđivanje slabih mesta u sistemu i potencijala za poboljšanje.

2. Provera preko druge strane
Provera preko druge strane obuhvata i proveru vaših isporučilaca i drugih poslovnih subjekata, sa ciljem utvrđivanja slabosti u njihovim sistemima upravljanja koje direktno utiču na efektivnost i efikasnost vašeg sistema menadžmenta.
Kao krajnji rezultat, vaša organizacija dobija Izveštaj sa nalazima provere i predlogom korektivnih mera za razrešavanje utvrđenih slabosti i mera poboljšanja efektivnosti procesa vaših isporučilaca kji imaju direktni uticaj na realizaciju vaših procesa, proizvode i usluge.

Budimo u kontaktu