Usluge

Ako svaku stvar postaviš na dobro mesto i svakom poslu odrediš pravo vreme, plan se mora ostvariti.
/Franklin/

Usluge

1. Konsalting kod uvođenja ISO standarda u oblastima:
• Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015
• Sistema menadžmenta životnom sredinom (EMS) prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015
• Sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OHSMS / OHSAS) prema zahtevima standarda SRPS ISO 45001:2018, odnosno SRPS OHSAS 18001:2008
• Sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014
• Sistema menadžmenta energijom (EnMS) prema zahtevima standarda ISO 50001:2018
• Finansijski konsalting i kontroling

2. Obuke u oblastima sistema menadžmanta i Korporativne bezbednosti

3. Provere sistema menadžmenta: Interne provere i Eksterne provere – provera preko druge strane.

Budimo u kontaktu